E k o l o g i s k

h å l l b a r h e t 

E k o n o m i s k

h å l l b a r h e t 

S o c i a l

h å l l b a r h e t

.     .     .     .     .     .     .     .     .

Länkar till de mål och styr- dokument som ligger till

grund för mitt hållbarhetsarbete:H å l l b a r   a r k i t e k t u r  handlar för mig om att skapa byggnader och långsiktiga, sunda och lustfyllda livsmiljöer med människor i fokus. Så klimatneutralt som möjlig.


För att beskriva hållbar utveckling används tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En byggnad påverkar miljön, men också ekonomi och hälsan hos människor som vistas där. Hållbart byggande uppnår vi när alla tre dimensioner tillgodoses i ett livscykelperspektiv.


Ytterst är det dock hur länge arkitekturen står sig som avgör om den kan klassas som hållbar. Om den uppskattas och fungerar bra under årtionde efter årtionde. Om den består av sunda material som åldras väl och lösningar som klarar tidens förändringar och ändrade krav. Då har man uppnått hållbar arkitektur. H å l l b a r t   b y g g a n d e

Bygg- och fastighetssektorn genererar ca en femtedel av sveriges totala utsläpp av växthusgaser liksom en betydande del av samhällets övriga miljöpåverkan såsom utsläpp och miljögifter. Sektorn står också för nästan en tredjedel av hela Sveriges avfallsproduktion.* Den största möjligheten att minska klimatpåverkan från en byggnads livscykel är genom beslut i tidiga skeden. Vi kan alltså göra skillnad!  


En beskrivning av hur vi konkret gör för att uppnå ett hållbart byggande kommer. Stay tuned...