Som nästa steg utgår jag ifrån det ritningsunderlag och handlingar som finns och påbörjar skissarbetet. Vid om- eller tillbyggnad börjar jag med att rita upp det befintliga huset. Jag gör ytterligare platsbesök och analyserar mer ingående fastighetens förutsättningar såsom väderstreck, terräng, vindförhållanden, utsikt m.m. Jag kartlägger era behov, idéer och visioner och formar och förfinar den konceptuella idén. Jag tar fram ett eller flera skissförslag i form av plan, sektion, fasad och 3d-vyer och har i det arbetet kontinuerliga avstämningar med er beställare.  
När vi gemensamt kommit fram till ett slutgiltigt förslag sammanställer jag handlingarna till en bygglovsansökan eller bygganmälan. Handlingar som krävs är ritningar som redovisar planer, sektioner och fasader i skala 1:100, en situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, teknisk beskrivning samt en ansökningsblankett som vi tillsammans kan fylla i. Samordning med konstruktör och kontrollansvarig tillkommer som en andra etapp i ansökan. Konstruktionsritningar som brukar krävas är ett tekniskt tvärsnitt i skala 1:20 och lämnas in inför tekniskt samråd. Kontrollansvarig lämnar här också in ett förslag till kontrollplan.  När kommunen har godkänt bygglovet eller anmälan ges ett startbesked och man kan börja bygga.
Förfrågningsunderlaget förfinas och förtydligas och byter namn till bygghandling. Här görs alla handlingar måttsatta och mer detaljerade beskrivningar av byggdelar, material, produkter, färgsättning tas fram. Jag kompletterar det även med de ändringar och tillägg som man kommer över ens om med byggaren och övriga konsulter. Byggaren bygger sedan efter bygghandlingarna. Arkitektens roll är i detta skede ofta att företräda er som beställare och att lösa de frågor och problem som kan uppstå under byggtiden. 
När byggnadsarbetena är klara görs en slutbesiktning. Besiktningen görs på plats av vår kontrollansvarige samt i de fall bygglov har krävts även en byggnadsinspektör från kommunen. Slutbevis utfärdas som ett kvitto på att bygglovet och kontrollplanen har följts. Huset i det fall det gäller nybyggnation kan nu tas i bruk. 
För att kunna få korrekta offerter från byggfirmor och entreprenörer bör projektet beskrivas mer detaljerat än i bygglovshandlingen, i ett s.k. förfrågningsunderlag. Det kan förutom måttsatta plan, sektion och fasadritningar till exempel vara konstruktionsritningar i skala 1:20 eller 1:50 och ritningar av snickerier, kök, bad etc. I dem redogörs även för material och ytskikt samt vilka produkter som behövs för bygget. Handlingarna i förfrågnings-underlaget utgör juridiska dokument för avtalet med byggentreprenören. 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vi börjar med att förutsättningslöst och kostnadsfritt ses på ett första möte. Gärna på plats för att tillsammans kunna se och diskutera platsens eller det befintliga husets förutsättningar. Här går vi igenom era behov, visioner och idéer för projektet. Inför mötet har jag tagit fram den detaljplan som reglerar den aktuella fastigheten och vi diskuterar projektets genomförbarhet utifrån fastighetens detaljplanebestämmelser och platsens eller det befintliga husets förutsättningar. Jag berättar om hur processen ser ut och om hur jag som arkitekt går tillväga i arbetet med projektet. 
.

.

.

.

.

.

.

.

Efter det första mötet återkommer jag med en offert innehållande en tydlig projektplan där arbetsmoment med beräknad tidsåtgång finns angivet. Efter att offerten har bekräftats tar jag kontakt med kommunen för att i största möjliga mån säkerställa projektets genomförbarhet gällande platsspecifika bestämmelser och aktuella regelverk.  


K A S  A r k i t e k t u r  grundades hösten 2020 och drivs av mig, Katarina Ström; en arkitekt med gedigen erfarenhet  av bostadsarkitektur i alla storlekar och skeden. Uppdragen spänner från nybyggnation, till om- och tillbyggnation och jag arbetar med rumslighet såväl invändig som utvändig i form av trädgårdsgestaltning och planering. Uppdragsgivare är privatpersoner, byggbolag och fastighetsutvecklare. Kontoret är litet men har ett stort nätverk av möjliga samarbetspartners i form av arkitekter, landskapsarkitekter, byggentreprenörer, snickare och hantverkare.


Genom ett stort engagemang, professionalitet och lyhördhet i nära samarbete med beställare, hantverkare och leverantörer samt medvetna material- och produktval skapar vi tillsammans hållbar arkitektur med långsiktiga, bestående kvaliteter. 
För en privatperson som ska bygga om eller bygga nytt kan det vara svårt att veta var man ska börja. Som arkitekt kan jag vara bollplank och hjälpa till att strukturera era idéer och tankar, ta fram de handlingar och ritningar som krävs i respektive skede och även agera projektledare under hela processen. Skrolla ner för en beskrivning av hur processen kan se ut.
n.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.